Solicitar el Tax Free para la devolución del I.V.A.

Com sol·licitar el Tax Free per a la devolució del I.V.A.

Si resideixes fora de la Unió Europea tens dret a la devolució del I.V.A. de les teves compres durant la teva estància a Espanya en règim de turista.

Calcula el teu reembors a través dels punts d’intermediació d’Innova Tax Free aquí.
Per a sol·licitar la devolució del I.V.A. a través dels punts d’intermediació només tens que seguir aquests senzills passos:

Tax Free IVA

I.V.A.

Sol·licita el document de Tax Free en els comentaris de la teva comanda o posa’t en contacte amb nosaltres.

Tax Free SELLA

SEGELLA

Com turista, disposes d’un plaç de tres mesos (90 dies) para segellar el document tax free abans d’abandonar la Unión Europea.

Tax Free REEMBOLSO

REP EL REEMBORS

Cobra els teus documents Tax Free en efectiu en els punts de devolució o mitjançant targeta de crèdito. Disposes d’un plaç de 4 años des del dia de la compra per cobrar el teu reembors.

Per processar correctament el document de Tax Free que necesitaràs per a sol·licitar el reembors, tindràs que facilitar-nos el teu nom i cognoms, nacionalitat, data de naixement i número de passaport. Posteriorment et farem arribar per correu electrònic el document Tax Free que tindràs que imprimir per poder presentar-lo i que sigui segellat per un funcionari d’Aduanes junt amb els artícles adquirits.

Sistema de segellat Digital DIVA
Mitjançant el sistema de segellat digital del document de Tax Free, conegut com DIVA i posat en marxa per l’Agència Estatal de l’ Administració Tributaria (AEAT), tan sols tindràs que escanejar el codi de barres del teu documento Tax Free en els terminals de validació. això et permetrà facilitar el tràmit i evitar cues davant les oficines d’aduanes.

La validació electrònica ja està funcionant en diversos aeroports d’Espanya. Pots descarregar el llistat d’aeorports amb DIVA aquí.

Els terminals de segellat digital DIVA només son vàlids per a aquells documents de Tax Free que tinguin escrit la paraula DIVA. En cas contrari tindràs que dirigir-te a un funcionari d’Aduanes para obtenir el segellat manual del document. Una cop obtingut el segell d’Aduanes, podràs reclamar la devolución a través dels punts d’intermediació de pagament mitjançant targeta de crèdito o efectiu.

Tax Free DIVA

Como solicitar el Tax Free para la devolución del I.V.A.

Si eres residente fuera de la Unión Europea tienes derecho a la devolución del IVA en tus compras durante tu estancia en España en régimen de turista.

Calcula tu reembolso a través de los puntos de intermediación de innova Tax Free aquí.
Para solicitar la devolución del IVA a través de los puntos de intermediación tan solo tendrás que seguir estos sencillos pasos:

Tax Free IVA

I.V.A.

Solicite el documento de Tax Free en los comentarios de tu pedido o poniéndote en contacto con nosotros.

Tax Free SELLA

SELLA

Como turista, tienes un plazo de tres meses (90 días) para sellar el documento tax free antes de abandonar la Unión Europea.

Tax Free REEMBOLSO

RECIBE EL REEMBOLSO

Cobra tus documentos Tax Free en efectivo en los puntos de devolución o mediante tarjeta de crédito. Tienes un plazo de 4 años desde el dia de la compra para cobrar tu reembolso.

Para que podamos procesar correctamente el documento de Tax Free que necesitarás para solicitar el reembolso, deberás facilitarnos tu nombre y apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de pasaporte. Posteriormente te haremos llegar por email el documento Tax Free que deberás imprimir para poder presentarlo y sellarlo por un funcionario de Aduanas junto con los artículos comprados.

Sistema de sellado Digital DIVA
Mediante el sistema de sellado digital del documento de Tax Free, conocido como DIVA y puesto en marcha por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), solo tendrás que escanear el código de barras de tu documento Tax Free en los terminales de validación. Esto te permitirá facilitar el trámite y evitar colas frente a la oficina de aduanas.

La validación electrónica ya está funcionando en varios aeropuertos de España. Puedes descargar la lista de aeropuertos con DIVA aquí.

Los terminales de sella digital DIVA solo son válidos para aquellos documentos de Tax Free que tengan escrito la palabra DIVA. En caso contrario deberás dirigirte a un funcionario de Aduanas para obtener el sellado manual del documento. Una vez obtenido el sello de Aduanas, podrás reclamar la devolución a través de los puntos de intermediación de pago mediante tarjeta de crédito o en efectivo.

Tax Free DIVA

How to request the Tax Free for the VAT refund

If you are a resident outside the European Union you have the right to VAT refund on your purchases during your travel in Spain under tourist regime.

Calculate your refund through Innova Tax Free intermediation points here.
To request the VAT refund through the intermediation points you just have to follow these simple steps:

Tax Free IVA

VAT

Request the Tax Free document in the comments box of your order or contact us.

Tax Free SELLA

STAMP

As a tourist, you have a period of three months (90 days) to stamp the tax free document before leaving the European Union.

Tax Free REEMBOLSO

RECEIVE THE REFUND

Collect your Tax Free documents in cash at points of refund or by credit card. You have a period of 4 years from the date of purchase to collect your refund.

So that we can correctly process the Tax Free document that you will need to request a refund, you must provide us your first and last name, nationality, date of birth and passport number. Afterwards, we will send you the Tax Free document by email, which you must print in order to present it and stamp it by a Customs official along with the items purchased.

Digital DIVA stamp system
Through the digital stamp system of the Tax Free document, known as DIVA and launched by the Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), you only need to scan the barcode of your Tax Free document in the validation terminals. This will allow you to facilitate the process and avoid queues in front of the customs office.

The electronic validation is already working in several airports in Spain. You can download the list of airports with DIVA here .

The terminals of digital stamp DIVA are only valid for those Tax Free documents that have the word DIVA written on them. Otherwise, you must go to a Customs official to obtain the manual stamping of the document. Once you have obtained the Customs stamp, you can claim the refund through the payment intermediation points by credit card or cash.

Tax Free DIVA

¡Solicita el Tax Free!

Rellena el formulario de contacto.